عمل سفیدکردن دندان ها با استفاده از مواد خاص (پراکسید هیدروژن یا هیدروژن کاربامید) که به داخل ساختار کریستالی مینای دندان نفوذ کرده و رنگیزه‌های رسوب کرده در بین هرم‌های مینایی را اکسید می‌نماید. میزان سفید شدن دندان‌ها بسته به جنس و نوع دندان‌ها بین ۲ تا ۴ درجه می‌باشد. طبق بیانیه انجمن دندانپزشکی آمریکا، عمل سفیدکردن دندان‌ها در صورتی که تحت نظارت و تجویز دندانپزشک باشد، هیچ‌گونه اثر سوئی نخواهد داشت.